You are here

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

  Forum Topics Posts Last post
No new
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2
2 by น.ส.สุภาพรรณ โทขัน
Wed, 27/03/2013 - 04:27
No new
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
0
0 n/a
No new
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
0
0 n/a
No new
ที่ปรึกษาด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์
0
0 n/a
No new
ที่ปรึกษาด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
0
0 n/a
No new
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัยทางวิทยาศาสตร์
0
0 n/a
No new
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัยทางสังคมศาสตร์
0
0 n/a
No new
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกลาง
0
0 n/a
No new
ผู้อำนวยการภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
0
0 n/a
No new
ผู้อำนวยการภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย
0
0 n/a
No new
ผู้อำนวยการภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
0
0 n/a
No new
ผู้อำนวยการภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย
1
1 by นายชัยยุทธ ชัยสิทธิ์
Wed, 27/03/2013 - 04:27
No new
ผู้อำนวยการภารกิจข้อมูลวิจัยและการบริหารจัดการข้อมูล
1
2 by น.ส.ดารารัตน์ ด...
Wed, 27/03/2013 - 09:44
No new
ผู้อำนวยการภารกิจต่างประเทศ
0
0 n/a
No new
ผู้อำนวยการภารกิจวิทยาการ
0
0 n/a
No new
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ
0
0 n/a
No new
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
0
0 n/a
No new
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบริหาร
0
0 n/a
No new
หัวหน้ากลุ่มแผน
0
0 n/a
No new
หัวหน้ากลุ่มการคลังและงบประมาณ
0
0 n/a
No new
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
1 by นายอธิวัฒน์ จร...
Wed, 27/03/2013 - 04:28
No new
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
0
0 n/a
No new
หัวหน้ากลุ่มทรัพยากรบุคคล
0
0 n/a