You are here

Blogs

นางณัฐญา พึ่งแย้มศรวล's picture

คามก้าวหน้าในการดำเนินการ

ดำเนินการติดตั้งระบบ

ทดสอบการใช้งาน

เผยแพร่

การประเมินผล

การติดตามประเมินผลการวิจัย

คู่มือปฏิบัติงานการจัดสรรทุนแบบมุ่งเป้า

การจัดสรรทุนแบบมุ่งเป้าเป็นการจัดสรรทุนในรูปแบบใหม่ที่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 6 ส. กับ วช. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการให้ทุนและลดขั้นตอนการดำเนินงานการให้ทุน

ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

โทษทางวินัยมี ๒ ประเภท คือ 

๑. ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

    ๑.๑  ปลดออก

    ๑.๒  ไล่ออก

๒. ความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

   ๒.๑  ภาคทัณฑ์

   ๒.๒  ตัดเงินเดือน

   ๒.๓  ลดฐานเงินเดือน

น.ส.อภิญญา  รัตนสังข์'s picture

เรื่องน่ารู้

ไข่ขาวสามารถใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวกได้ จริงหรือ

 

จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฎิบัติ

สมว. ภม. มีเอกสารและcd จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฎิบัติ เผยแพร่สนใจ ติดต่อ สมว.

5612445ต่อ464

คิดบวก

ชาวนาคนหนึ่งโกรธเป็นฟืนเป็นไฟที่เห็นกระต่าย 5 ตัว กำลังกินผักกาดหอมของเขาอยู่ เขาจึงยิงกระต่ายตัวหนึ่ง แล้วเหลือกระต่ายกี่ตัว?” พ่อถามขึ้นมา พร้อมกับคิดในใจว่าทดสอบเรื่องบวกลบเลขง่ายๆ อย่างนี้ไม่น่าตอบผิดนะลูก

การจัดทำองค์ความรู้

ความสำคัญของการจัดการความรู้

ข้อดีของความทุกข์

...ข้อดีของความทุกข์....

1.ทำให้เราเข้มแข็งขึ้น
2.ทำให้รู้ถึงค่าของความสุข
3.ทำให้เรามีความสามารถมากขึ้น
4.ทำให้เรามีสิ่งที่ต้องทำ(ทำเพื่อให้หายทุกข์ )
... 5.ทำให้เรามีประสบการณ์ในการแก้ปัญหามากขึ้น
6.ทำให้เรามีความอดทนมากขึ้น
7.ทำให้ความสุขมีค่ามากขึ้น
8.ทำให้มีความระมัดระวังมากขึ้น
9.ทำให้เรามองโลกกว้างมากขึ้น

มาตรฐานจริยธรรมในคน

การอบรมผู้ตรวจระบบคุณภาพจริยธรรมในคนจะจัดขึ้น ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า วันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

Pages